find forsikring
find forsikring
perspektiv_ostersolaksen_tv2bornholm

Opgang af laks i Varde Å i 2019

DTU Aquas seneste undersøgelse af laksebestanden i Varde Å-systemet viser, at der i 2019 gik 2.934 voksne laks op i å-systemet for at gyde. Det er et fald i laksebestanden i forhold til sidste undersøgelse i 2016, hvor opgangen var 3.389 laks.

Størstedelen af de laks, der vandrer ind i Varde Å, kommer ikke fra den vilde laksebestand, men stammer fra udsætning af ½-års og 1-års laks. Det viser resultaterne fra DTU Aquas undersøgelse af laksebestanden i Varde Å-systemet i 2019, og sådan var det også ved en tilsvarende undersøgelse i 2016.

Målet er, at bestanden skal kunne klare sig uden udsætninger. Der er derfor et stort behov for, at der sker markante vandløbsforbedringer i Varde Å-systemet, som kan genskabe en større naturlig produktion af laks. Det forudsætter, at laksene får fri passage til egnede gyde- og opvækstområder i hele å-systemet.

Genskabelse af faunapassage ved opstemninger og genetablering af egnede gyde-og opvækstområder er forudsætningen for, at laksebestanden kan blive selvreproducerende.

Bedste fluestang
 

Undersøgelsens udførelse og resultater

DTU Aqua elfiskede i Varde Ås hovedløb fra 12. til 14. november 2019, hvor der blev fanget og PIT-mærket 184 laks, så de kunne genkendes ved genfangst. En måned senere, 11. – 15. december, blev den samme strækning befisket igen, og der blev også fisket i Grindsted Å og Ansager Å. I alt blev der i anden omgang fanget 691 laks, hvoraf 46 laks var PIT-mærkede.

Laksene var mellem 46 og 115 cm lange, med en gennemsnitslængde på 77 cm.

På baggrund af tallene fra fiskeundersøgelserne har DTU Aqua beregnet gydebestanden af laks i Varde Å-systemet til 2.720 laks. Sammen med de 214 hjemtagne laks fra fiskesæsonen 2019 i Varde Å-systemet estimeres den totale gydebestand til at være 2.934 laks. 

Fra 2012 blev udsatte ½-års laks og fra 2013 også 1-års laks mærket ved afklipning af fedtfinnen, så udsatte laks herefter ville kunnne skelnes fra vilde laks, der er gydt og født i vandløbet. I 2019 havde 41 % af de fangede laks fedtfinne og var dermed vilde. Det er en lille stigning i andelen af vilde laks i forhold til 2016, hvor der var 35 % vilde laks.

Der var færre registreringer af laks med svamp og diverse skader/sår, end der tidligere er observeret, og langt de fleste laks var fine og friske.

Læs hele artiklen på fiskepleje.dk

Del:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Måske du har lyst til at læse